CHẤT ỔN ĐỊNH KEM

Chất ổn định kem

Ứng dụng: Sản phẩm kem các loại, các món tráng miệng ướp lạnh.